2557 ปีแห่งการเปิดยุคใหม่ของการเผยแผ่ธรรมไพศาลทั่วโลก